Leasing nieruchomości

Przedmiotem leasingu są nieruchomości zabudowane. Zależnie od posiadanego prawa do nieruchomości możliwe jest zastosowanie różnych form finansowania nieruchomości w leasingu (gruntu i naniesień) co przedstawia poniższa tabela:

 

Rodzaj nieruchomości Własność gruntu Wieczyste użytkowanie
Zabudowania Leasing operacyjny i finansowy Leasing operacyjny i finansowy
Grunt Leasing finansowy i dzierżawa Dzierżawa


Jakie nieruchomości leasingujemy:

1. Nieruchomości zabudowane:

 

 • biurowe
 • handlowe
 • usługowe
 • magazynowe i centra logistyczne
 • użyteczności publicznych, infrastrukturalnych i przemysłowych


2. Maszyny i urządzenia trwale związane z nieruchomością

Z uwagi na to, że transakcja leasingu ma charakter ekonomiczny, przedmiotem leasingu winny być nieruchomości komercyjne tzn. takie, które generują lub potencjalnie mogą generować stały dochód w wysokości pozwalającej na obsługę umowy leasingu.

Warunki leasingu:

 

 • nieruchomość musi posiadać wydzieloną Księgę Wieczystą, mieć uregulowany stan prawny i być wolną od roszczeń
 • grunty będące w użytkowaniu wieczystym powinny posiadać Księgę Wieczystą z ujawnionym aktualnym jej użytkownikiem
 • okres leasingu do kilkunastu lat
 • możliwość wyboru waluty: leasing złotowy lub dewizowy
 • elastyczność w ustalaniu rat wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu dostosowanych do możliwości finansowych i potrzeb Klienta (raty stałe, zmienne, sezonowe)
 • opłata wstępna dostosowana do potrzeb Klienta
 • ustalona cena odkupu po okresie leasingu
 • stała lub zmienna stopa procentowa
 • możliwość negocjowania indywidualnych warunków
 • umowa leasingu oraz umowa nabycia nieruchomości zawierane są w formie aktu notarialnego

 

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny stosuje się do zabudowań i urządzeń. Grunt nie podlega amortyzacji, nie może być przedmiotem leasingu operacyjnego i z tego względu razem z leasingiem operacyjnym na zabudowania i urządzenia, strony zawierają umowę leasingu finansowego lub dzierżawy gruntu. Przy leasingu operacyjnym wszystkie raty wynagrodzenia z punktu widzenia podatkowego stanowią koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego (leasingobiorcy) co wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania u Korzystającego.

Główne cechy umowy leasingu operacyjnego:

 

 • umowa zawarta na czas oznaczony – minimalny okres leasingu 10 lat
 • minimalna cena wykupu po upływie 10- letniego okresu leasingu wynosi 46% wartości początkowej określonej w umowie sprzedaży
 • nieruchomość zaliczana jest do składników majątku Finansującego
 • koszt uzyskania przychodów stanowią: opłata wstępna, prowizje, raty miesięczne, koszty eksploatacji
 • VAT (23%) naliczony – płatny łącznie z ratami leasingowymi

 

Leasing finansowy

Leasing finansowy najczęściej dotyczy całej nieruchomości wraz z gruntem. Raty wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu finansowego podzielone są na część kapitałową i część finansową (odsetkową). Ta ostatnia z punktu widzenia podatkowego jest kosztem uzyskania przychodu dla Korzystającego (leasingobiorcy). Istnieje możliwość dowolnego podziału rat wynagrodzenia na część kapitałową i odsetkową, tak aby np. w okresach gdy nie ma potrzeby obniżenia podstawy opodatkowania u Korzystającego większą cześć raty wynagrodzenia stanowiła część kapitałowa. Natomiast w okresie gdy oczekuje się obniżenia podstawy opodatkowania większą cześć raty stanowić może część odsetkowa.

Główne cechy umowy leasingu finansowego:

 

 • umowa zawarta na czas określony, brak jest określonego w przepisach minimalnego okresu leasingu
 • przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego i jest przez niego amortyzowany
 • koszt uzyskania przychodów stanowią: części odsetkowe rat leasingowych, amortyzacja naniesień (budynki, budowle, urządzenia), koszty eksploatacji
 • VAT (23%) naliczony-płatny z góry po podpisaniu umowy leasingu określony od sumy wszystkich rat wynagrodzenia. Podatek VAT podlega rozliczeniu przez Korzystającego na zasadach ogólnych

 

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny jest możliwy zarówno przy zastosowaniu leasingu operacyjnego jak i finansowego i polega na tym, że Korzystający (leasingobiorca) najpierw dokonuje sprzedaży posiadanej nieruchomości firmie leasingowej (Finansującemu), a następnie staje się użytkownikiem tej samej nieruchomości, opłacając raty leasingowe. Taka forma jest bardzo opłacalna dla leasingobiorcy, bo dostaje on zastrzyk dużej gotówki, który może przeznaczyć na modernizacje lub inwestycje. Dodatkowo, mimo sprzedaży nadal jest posiadaczem nieruchomości.

Zakończenie umowy leasingu

Po zakończeniu umowy leasingu Korzystający może:

 

 • nabyć nieruchomość za z góry ustaloną cenę
 • zlecić Finansującemu sprzedaż nieruchomości osobie trzeciej wskazanej przez Korzystającego (dotyczy leasingu operacyjnego)
 • przedłużyć umowę leasingu

 

Korzyści z leasingu nieruchomości w Millennium Leasing

Leasing nieruchomości w Millennium Leasing to możliwość:

 

 • sfinansowania kosztów zakupu nieruchomości
 • długiego nawet kilkunastoletniego okresu leasingu
 • wyboru waluty zależnie od potrzeb Korzystającego (leasing złotowy lub dewizowy)
 • wyboru stóp procentowych (stałe lub zmienne)
 • elastycznego ustalania rat wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu dostosowanych do możliwości finansowych i potrzeb Korzystającego (raty stałe, zmienne, sezonowe)
 • ustalenia opłaty wstępnej i ceny odkupu dostosowanej do potrzeb Korzystającego
 • negocjowania indywidualnych warunków i stworzenia korzystnej, wariantowej i konkurencyjnej oferty finansowej, dostosowanej do rodzaju nieruchomości i indywidualnych potrzeb Korzystającego
 • skorzystania z atrakcyjnych warunków ubezpieczenia uzyskanych dzięki wynegocjowaniu korzystnych warunków umów generalnych z towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • leasingu maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • skorzystania z oferty także przez małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Millennium Leasing gwarantuje:

 

 • prawo nienaruszonego posiadania nieruchomości
 • prawo do pobierania pożytków z nieruchomości przez okres trwania umowy leasingu
 • prawo zakupu nieruchomości po zakończeniu umowy leasingu po ustalonej wcześniej cenie
 • stosowanie wypracowanych wzorów dokumentów i sprawdzonych procedur
 • szybkie i proste procedury zawierania umów
 • pomoc profesjonalnej kadry zarówno na etapie zawierania jak i realizacji umowy

 

Zapytaj o ofertę